ยินดีต้อนรับ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์


กำหนดการประเมินหน่วยบริการ
ลำดับ ระยะเวลา รายการ
1 5 มิ.ย. 60 ประกาศใช้งานโปรแกรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
2 5 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60 หน่วยบริการเข้าบันทึกคะแนนผ่านโปรแกรมขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
3 31 ก.ค. 60 (เที่ยงคืน) ปิดการใช้งานการบันทึกโปรแกรมการประเมินขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ
4 1 - 31 ส.ค. 60 สปสช.เขต ตรวจสอบ อนุมัติผลการบันทึกคะแนนการประเมินหน่วยบริการ และแก้ไขคะแนนในกรณีที่หน่วยบริการทำเรื่องแจ้งขอแก้ไข
5 31 ส.ค. 60 (เที่ยงคืน) ปิดรอบการแก้ไข/การบันทึกคะแนนการประเมินหน่วยบริการรายใหม่
6 1 - 5 ก.ย. 60 ดำเนินการประมวลผลข้อมูลผลการบันทึกคะแนนหน่วยบริการเพื่อออกรายงาน
Link เอกสาร

ระบบประเมินหน่วยบริการ เวอร์ชัน 1.7 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:00 น.